Snow

PRAVILAINTERNI PRAVILNIK
o poslovanju šolske knjižnice OŠ Tončke Čeč

1. člen
Interni pravilnik šolske knjižnice je sestavni del hišnega reda Osnovne šole Tončke Čeč.

2. člen
Šolska knjižnica zbira, strokovno obdeluje, hrani in izposoja knjižnično gradivo, ki je namenjeno učencem in učiteljem. Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo sodeluje v vzgojno-izobraževalnem delu šole.
Prostor šolske knjižnice zajema knjižnico in čitalnico. V knjižnici je postavljeno gradivo, čitalnica pa je namenjena uporabnikom za skupinsko ali samostojno delo.

3. člen (članstvo)
Ob vpisu na OŠ Tončke Čeč postanejo vsi učenci člani šolske knjižnice.
Članarine ni. Člani šolske knjižnice so prav tako vsi zaposleni na šoli.

4. člen (delovni čas)
a) Šolska knjižnica je odprta za uporabnike vsak dan od 7.30 do 14. ure. Izposoja in vračanje knjig je mogoča od 11.50 do 14. ure. Vse morebitne spremembe delovnega časa so objavljene na vratih šolske knjižnice.
b) Šolska knjižnica začne z izposojo za učence drugi teden septembra in zaključi prvi teden junija.

5. člen (storitve)
Šolska knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve za uporabnike:
·         vpogled v knjižnično gradivo v prostem pristopu in njihovo uporabo;
·         uporaba lokalnega in vzajemnega knjižničnega kataloga;
·         dostop do svetovnega spleta;
·         posredovanje informacij o gradivu;
·         izposoja knjižničnega gradiva na dom;
·         medknjižnična izposoja;
·         usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice in informacijsko opismenjevanje;
·         pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva, informacij in pri uporabi knjižnice;
·         seznanjanje z novostmi
·         izvajanje učnega procesa knjižnično informacijsko znanje
·         obknjižnične dejavnosti (natečaji, razstave, projektno učno delo).

6. člen (knjižnično gradivo)
Knjižnično gradivo je postavljeno v prostem pristopu, razporejeno po načelu UDK, leposlovje pa po starostnih stopnjah (C, P, M). Učiteljska knjižnica ima znotraj šolske knjižnice svojo lokacijo, gradivo je razporejeno po UDK. Učitelji imajo določeno gradivo trajno shranjeno kot didaktiko za izvajanje VIZ dela.

7. člen (izposoja)
Gradivo si uporabnik izposoja na svoje ime (uporabniško številko), izjema so starši, ki si gradivo lahko izposodijo na otrokovo ime.
Uporabniki izposojenega gradiva ne smejo izposojati naprej. Dolžni so tudi opozoriti na morebitne poškodbe izposojenega gradiva.
Učenci si lahko izposodijo knjižno gradivo, učitelji pa vso gradivo. Učenci imajo možnost prebiranja revij in časopisov v čitalnici, zato jih ne izposojamo na dom. Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije, atlasi ...) je možno uporabljati v čitalnici, izposojamo ga samo v učilnice za potrebe pouka oz. izrecno po dogovoru. AV gradivo imajo učenci možnost pregledovati v čitalnici (po dogovoru), učitelji pa si ga lahko izposodijo za potrebe pouka.

a) rok izposoje
Učenci si lahko gradivo izposodijo za 14 dni. Gradivo je možno podaljšati, vendar ne, če nanj že čakajo drugi uporabniki.
Učitelji si lahko izposodijo gradivo za daljši čas (za potrebe pouka), periodiko pa za 1 teden.

b) prekoračitev roka izposoje
Če ima učenec gradivo izposojeno en mesec ali več, ga mora najprej vrniti, šele potem si lahko izposodi drugo gradivo. Na prekoračitev roka izposoje so učenci opozorjeni preko svojih razrednikov 4x v šolskem letu (vsakič en teden po počitnicah – jesenske, novoletne, zimske, prvomajske). Če kljub opozorilu razrednika učenec ne vrne gradiva, prejmejo starši pisno opozorilo na dom. Če gradiva kljub vsem opozorilom ne vrnejo, kršijo Interni pravilnik o poslovanju šolske knjižnice Osnovne šole Tončke Čeč. V takem primeru steče postopek na osnovi Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli.

8. člen (zamudnina)
Zamudnine ne obračunavamo, z učenci se dogovorimo individualno.

9. člen (poškodovano ali izgubljeno gradivo)
Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako knjižnično enoto. Gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, uporabnik nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom, vendar obvezno po dogovoru s knjižničarko.

10. člen (medknjižnična izposoja)
Šolska knjižničarka gradivo, ki ga sama nima, priskrbi iz drugih knjižnic. Za to gradivo veljajo izposojevalni roki knjižnic, od koder je gradivo izposojeno.

11. člen
Uporabniki šolske knjižnice z izposojenim gradivom ravnajo odgovorno in skrbno (ga ne uničujejo) ter s svojim vedenjem ne motijo drugih uporabnikov. Vstop v knjižnico in čitalnico s hrano in pijačo ni dovoljen. Uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena. Čitalnica je namenjena tihemu, samostojnemu delu.


Pripravila:                                                                             Ravnateljica:
Urša Bajda                                                                           Katarina Pajer Povh 


KNJIŽNIČNI RED
šolske knjižnice OŠ Tončke Čeč

Članstvo in članska izkaznica
Ob vpisu na našo šolo postanete vsi učenci člani šolske knjižnice. Članarine ni.

Kot uporabnik šolske knjižnice moraš upoštevati naslednje:

Izposoja
Knjige imaš lahko izposojene 14 dni, lahko tudi teden dni dalj, vendar ne v primeru, če na knjigo že čakajo drugi (domače branje, projektno učno delo). Zamudnine ne obračunavamo. Če imaš knjigo izposojeno več kot en mesec, jo moraš najprej vrniti, šele potem si lahko izposodiš naslednjo. Rezervacij za knjige ni.
Razredniki dobijo seznam učencev zamudnikov 4x v šolskem letu – en teden po vsakih počitnicah (jesenske, novoletne, zimske, prvomajske). Če knjige tudi takrat ne vrneš, dobiš pisno obvestilo za tvoje starše.

Na dom ne izposojamo:
·         revij in časopisov,
·         CD-jev in DVD-jev,
·         leksikonov, slovarjev, enciklopedij, atlasov ...

To gradivo si lahko kadarkoli ogledaš v čitalnici ali knjižnici. Izposoja se začne drugi teden septembra in zaključi v prvem tednu junija.

Medknjižnična izposoja
Če bi potreboval gradivo, ki ga nimamo v naši knjižnici, si ga naša knjižnica preko medknjižnične izposoje lahko izposodi iz kakšne druge knjižnice v Sloveniji.

Odškodnina za poškodovano ali izgubljeno gradivo
Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, nadomestiš z novo enako enoto (knjigo). Gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, nadomestiš z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko.
Če je knjiga poškodovana, je ne lepi sam, ampak na to opozori knjižničarko.

Delovni čas
Knjižnica in čitalnica sta za izposojo odprti vsak dan od 11.50 do 14. ure.

Čitalnica
Čitalnica je namenjena tihemu, samostojnemu delu. Lahko bereš, delaš domačo nalogo, se učiš, tudi poklepetaš s sošolko ali sošolcem, vendar ne glasno. V čitalnici so tudi učenci, ki želijo imeti mir.

Knjižnica
Knjižnica ni namenjena samo izposoji gradiva, ampak v knjižnici lahko uporabljaš tudi računalnik. Prednost imajo učenci, ki potrebujejo računalnik za potrebe pouka.
Z računalnikom v šolski knjižnici si lahko pomagaš pri nalogah, imaš dostop do interneta in lahko iščeš knjižnično gradivo v naši knjižnici ali po vseh slovenskih knjižnicah (Cobicc/Opac). V knjižnico in čitalnico ne hodiš s hrano in pijačo, prav tako brez mobilnega telefona in imaš obute copate – vsa ta pravila veljajo za celo šolo.